Pokaz pracy kombajnu wodnego do zbioru biomasy sinic i glonów – harmonogram spotkania on-line

Szanowni Państwo,
poniżej prezentujemy harmonogram spotkania on-line, na którym zostanie zaprezentowana praca kombajnu z pokazu w dniu 25 sierpnia oraz założenia projektu LIFE17 ENV/LT/000407:

Czwartek (26 sierpnia) 

9.30 – 9.40 Instytut Ochrony Przyrody PAN (E. Wilk-Woźniak et al.) – wstęp o projekcie

9.40 – 10. 00 Instytut Ochrony Przyrody PAN (E. Wilk-Woźniak et al.) – filmy, zdjęcia,  informacje o pokazie pracy kombajnu przeprowadzonym 25 sierpnia  

10.00 – 10.40 Nature Research Centre Wilno i pozostali partnerzy litewscy  (J. Koreiviene et al.) – AlgaeService for LIFE in Lithuania: results for water quality  improvement and bioproducts from wild algal biomass (AlgaeService for LIFE na  Litwie: poprawa jakości wody oraz bioprodukty wytworzone z zebranej biomasy  glonów) 

10.40 – 11.00 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (B. Messyasz et al.) – Macroalgae as a source of biologically active compounds: types of biomass and  possibilities of its use (Makroglony jako źródło związków biologicznie czynnych:  rodzaje biomasy i możliwości jej wykorzystania) 

11.00 – 11.20 Instytut Ochrony Przyrody PAN (E. Wilk-Woźniak et al.) – Cleaning  Polish waters for LIFE (Oczyszczając polskie wody dla LIFE) 

11.20 – 11. 35 Instytut Lotnictwa-Sieć Łukasiewicz (M. Spiralski et al.) – UAV methods  using for monitoring of cyanobacteria blooms (Użycie metod UAV do monitoringu  zakwitów sinicowych) 

11.35 – 11. 50 Zespół lotników litewskich (V. Valskys – Use of remote sensing  methods for monitoring of Lithuanian waters (Użycie metod UAV do monitoringu  wód na Litwie)  

11.50 – 12.30 Pytania i odpowiedzi

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2RkYzkyZTUtMWIyZi00NGU2LTgyMjQtNGI5NWNiMWY0MGIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220236f996-c55c-4640-bca7-9a1d5c2e61dd%22%2c%22Oid%22%3a%22cce1b760-e2f6-45bc-99dc-c7dfaf4d62f5%22%7d

Brak możliwości komentowania.