Historia

HISTORIA DWUDZIESTUPIĘCIU ZJAZDÓW FYKOLOGÓW

 


Lubomira Burchardt, Radosław Antonowicz
Zakład Hydrobiologii, Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland, e-mail: hydro@amu.edu.pl

 

Wszystko zaczęło się w USA w roku 1962 w czasie kongresu SIL-u.gdzie powołano do życia International Pgycological Society. Prof. Jadwiga Siemińska była tam członkiem założycielem. Idea skupienia fykologów pracujących w różnych ośrodkach naukowych w Polsce nabrzmiała w czasie Tatrzańskiej Sesji Naukowej Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Zakopanem w maju 1969 roku. Intensywne zabiegi prof. Jadwigi Siemińskiej spowodowały, że w roku 1972 na jubileuszowym 40-tym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Warszawie została powołana do życia Sekcja Fykologiczna przy Polskim Towarzystwie Botanicznym i został zatwierdzony jej Statut.

Pierwsze spotkanie fykologów polskich w Krakowie w roku 1974 w osobach prof. dr K. Starmach, prof. J. Siemińska, prof.. I. Dąmbska, prof. R. Bohr, dr J. Sosnowska, prof. T. Mrozińska-Webb, dr T. Bednarz, dr C. Gazdowa, doc dr K. Wasylik, prof. I. Wojciechowski, mgr D. Maciejewska, mgr K. Hojda, mgr B. Tarnowska, prof. B. Kawecka, dr I. Kaczmarska, dr J. Pudo ( za Siemińska 1991) przyjęło regulamin Sekcji Fykologicznej PTB. Rok póżniej we wrześniu 1975 roku został wybrany Zarząd Sekcji Fykologicznej PTB, którego przewodnictwo objął prof. Karol Starmach. Na vice-przewodniczącego powołano prof. Ryszarda Bohra, natomiast funkcja sekretarza przypadła prof. Iwo Wojciechowskiemu.

Na miejsce I Ogólnopolskiej Konferencji Fykologicznej (10-11. V. 1980) wyznaczono stację terenową Instytutu Ekologii PAN w Mikołajkach. Na wniosek prof. R. Bohra, przewodniczącego konferencji, uczestnicy konferencji zobowiązali się dostarczyć spis publikacji z zakresu fykologii na podstawie materiałów zebranych w swoich ośrodkach naukowych.

II Ogólnopolska Konferencja Sekcji Fykologicznej p.t. „ Zbiorowiska glonów rzek i zbiorników zaporowych” odbyła się rok póżniej w maju 1981 roku pod kierownictwem prof. R. Bohra w ośrodku wczasowym Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika. nad jeziorem Bachotek koło Brodnicy. Sekretarz Sekcji dr Iwo Wojciechowski zapoznał wszystkich z nowym regulaminem zatwierdzonym 21 marca przez Zarząd Główny PTB, jak również zaproponował poszerzenie Zarządu Głównego Sekcji Fykologicznej o zaszczytną funkcję drugiego vice-przewodniczącego, którą objęła prof. Jadwiga Siemińska.

Kolejne spotkania fykologów polskich uniemożliwił stan wojenny. Dopiero na początku czerwca 1984 udało się zorganizować III Zjazd Fykologów w Iławskiej Stacji Limnologicznej Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika. Spotkanie poświęcone było badaniom fitoplanktonu wód stojących.
Dwa miesiące póżniej 29 sierpnia 1984 roku zmarła tragicznie Profesor Izabela Dąmbska wielki autorytet naukowy związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza i Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Profesor Dąmbska znaczną część swoich badań poświęciła gromadzie Charophyta, dzięki czemu wpisała się na zawsze w karty historii badań fykologicznych (Burchardt 2004).

IV zjazd Sekcji Fykologicznej odbył się 16-17. V. 1985 w Gołyszu. Organizacją zajął się Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Niezapomniana sesja terenowa, spotkania z naszymi profesorami i przyjaciółmi powodują, że z entuzjazmem wracamy do tego okresu a toast profesora Karola Starmacha ”kochajmy się” na uroczystej kolacji jednoczy nas do chwili obecnej.

V spotkanie Sekcji Fykologicznej, po raz trzeci przygotowane przez UMK Toruń odbyło się w dniach 8-11 maja 1986 w Charzykowie. Tematem przewodnim były jeziora lobeliowe i ich funkcjonowanie, różnie oceniane przez polskich badaczy (L. Burchardt, I. Wojciechowski). W szerokiej dyskusji poruszano temat wykorzystywania do tego celu komputerów (A. Batko).

Rok później, w maju 1987 roku w Jastarni na Helu (VI Zjazd) ponownie spotkali się wszyscy zainteresowani problematyką glonów. Gospodarzem tego spotkania był doc. Marcin Pliński z Uniwersytetu Gdańskiego a niezapomnianą wycieczkę terenową po matach glonowych prowadził dr Andrzej Witkowski. Na tym spotkaniu doc. A. Batko zaprezentował możliwości wynikające z zastosowania analizy statystycznej w ocenie filogenetycznej glonów i ich zbiorowisk. Kilometrowy wydruk tych obliczeń zajął w sali obrad całą podłogę.
W tym samym roku 19 grudnia zmarł nasz vice-przewodniczący Zarządu Sekcji Fykologicznej Profesor Ryszard Bohr, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybitny hydrobiolog i ekolog, Trzy miesiące później 2 marca 1988 pożegnaliśmy naszego kochanego Profesora Karola Starmacha, wieloletniego przewodniczącego naszej Sekcji, niezastąpionego botanika, hydrobiologa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i członka PAN.

VII zjazd fykologów polskich odbył się w dniach 12-15 maja 1988 nad jeziorem Piaseczno, gdzie gospodarzem był prof. Iwo Wojciechowski wraz z współpracownikami z Akademii Rolniczej w Lublinie. Piękno zbiorników dystroficznych i efekty rekultywacji jeziora Piaseczno utkwiły wszystkim uczestnikom w pamięci.

Instytut Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego gościł członków Sekcji Fykologicznej w dniach 25-28 maja 1989 w klasztorze Ojców Kamedułów nad jeziorem Wigry (VIII Zjazd). Atmosfera spotkania była tak wspaniała, że nikomu nie chciało wracać się do domu.
We wrześniu tego samego roku (23.IX.89) zmarł niespodziewanie nasz Kolega Andrzej Oleksowicz. Emocje związane z pracą na Spitbergenie, przeładunkiem sprzętu w Murmańsku a następnie z trudami samej podróży nieodwracalnie przyspieszyły jego odejście. Śladem Jego życia są publikacje, kolekcja rysunków desmidii z jezior kaszubskich oraz wspaniała praca habilitacyjna dotycząca różnych typów dynamiki fitoplanktonu w jeziorach Szwajcarii Kaszubskiej.

W 1990 roku IX Zjazd Fykologów zorganizowany przez prof. L. Burchardt i pracowników Zakładu Hydrobiologii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, trwał sześć dni. W przewodnią dla Zjazdu tematykę obrad, związaną z ewolucją zbiorników słodkowodnych wprowadziła sesja naukowa na Ostrowie Lednickim, następnie kilkudniowe obrady w pałacu w Czerniejewie. Duży udział gości zagranicznych sprawił, że nasze prace naukowe zaczęły wychodzić poza granice Polski. Obrady były chyba bardzo wyczerpujące ponieważ uczestnicy do dzisiaj najczęściej wspominają „ognisko”. Końcowa sesja terenowa zorganizowana była na terenie kilku jezior kórnickich. W czasie pobierania prób na promie zapał naukowy Jacka Saneckiego umożliwił Mu bezpośredni i całkowity kontakt z wodą.

X Jubileuszowe spotkanie pod kierunkiem prof. K.Wołowskiego zorganizowano w Bukownie na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej. Przekroczona liczba pięćdziesięciu uczestników wskazywała na rosnące zainteresowanie naukowców problematyką glonów i prężnym rozwojem Sekcji Fykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Siemińska 1991).

Następną 10 spotkań fykologicznych zainicjował w roku 1992 ośrodek łódzki (XI Zjazd). Uczestnicy tego zjazdu (prof. J. Kadłubowska z pracownikami Zakładu Algologii UŁ) pamiętają prezentację okrzemek ze Zródła Niebieskiego (dr B. Rakowska) i problemy związane z funkcjonowaniem Zbiornika Sulejowskiego. Innego rodzaju atrakcją było niedzwiedzie jadło na bankiecie., jak również pięknie odnowiony w Łodzi Pałac Poznańskich.

XII-te Międzynarodowe Sympozjum Fykologiczne,: Ekologia i taksonomia glonów „Zielone Płuca Polski”, Płociczno maj 1993, zorganizowała Akademia Rolnicza w Lublinie i Uniwersytet Warszawski. W sesji referatowej dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego namawiał fykologów do prowadzenia badań na tym terenie. Następni prelegenci przekonywali nas do stosowania przestrzeni kardynalnych w analizie różnorodności Coleochaete (A. Batko) i do oceny stabilności w ekosystemie na podstawie biomasy Oscillatioriales (A. Batko). Największym jednak zaskoczeniem i rangą informacji fykologicznych była prezentacja 3 nowych gatunków okrzemek opisanych z marmurów proterozoicznych z Przeworna przez prof. J. Siemińską. Szczególną uciechą w spotkaniu towarzyskim był wybór „Miss Gloniara”.

We wrześniu roku 1994 miał miejsce XIII zjazd fykologów. Gospodarzem spotkania w Olsztynie i Starych Jabłonkach byli Koledzy z Instytutu Rybactwa Śródlądowego (dr hab. A. Hutorowicz) i jeszcze wtedy Akademii Techniczno-Rolniczej ( ). Hasłem spotkania były „Zbiorowiska glonów – czynniki wpływające na ich rozwój i zróżnicowanie”. Przewodnimi prelekcajmi były „Prawda glonów – prawda algologów” (A.Batko), „Zmiany w strukturze i produkcji fitoplanktonu ośmiu jezior eutroficznych Pojezierza Mazurskiego” (W. Krzywosz) i „Ehat triggers the onset of cyanophytes?” (J.Barica). W ramach sesji terenowej odbyliśmy wycieczkę do rezerwatu przyrody „Jezioro Czarne” i „Sosny Taborskie” oraz Muzeum Budownictwa Wiejskiego. Atmosfera w domkach kampingowych była gorąca, nie mniej nad ranem musieliśmy się dogrzewać piecykami.

XIV Zjazd Sekcji Fykologicznej odbył się wraz z 50 Zjazdem Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Krakowie. Organizatorami zjazdu był Instytut Botaniki i Zakład Biologii Wód PAN. Sesję plenarną wypełniły referaty: prof. H. Buckiej o toksyczności sinic planktonowych w zbiornikach z wodą pitną, prof. H. Lange-Bertalota o okrzemkach jako niezawodnych wskażnikach stopnia zanieczyszczenia rzek i prof. I. Wojciechowskiego o długoterminowych zmianach struktury i produktywności zbiorowisk glonów w jeziorach Łęczycko-Włodawskich. Sesja terenowa zorganizowana przez dr Jacka Saneckiego dostarczyła nam wiele emocji szczególnie na torfowisku „Na Czerwonym” i na spływie tratwami przełomem Dunajca.

XV Zjazd Sekcji Fykologicznej PTB (10-12 maj 1996- Lublin, Krasnobród, Zwierzyniec) zorganizowany został przez zespół prof. T. Skowrońskiego we współpracy z Uniwersytetem M. Curie Skłodowskiej. Wśród prelegentów dominowali nasi przyjaciele ze Słowacji ( prof. F.Hindak: z zakwitami sinicowymi) i Kanady (dr J. Barica: z możliwościami manipulacyjnymi w czasie zakwitu sinicowego). Prof. T. Skowroński zaprezentował reakcje glonów eukaryotycznych na metale ciężkie i syntezę fitochelatyn. Uroczysta kolacja w Krasnobrodzie upiększona była oryginalnymi nagrodami autorstwa „Dyrekcji”, jak kalosz lub woder za zdolności taneczne fykologów (F. Hindak, L. Burchardt).

XVI Sympozjum (Kaszuby, Wdzydze Kiszewskie, maj 1997) p.t.” Przyczyny i skutki zakwitów sinic i glonów” zorganizował prof. Marcin Pliński wraz z zespołem fykologów gdańskich. Początek sympozjum był smutny bowiem wspominaliśmy niedawno zmarłego prof. A. Batko Hania Werblan-Jakubiec przedstawiła nam zbiór Jego oryginalnych i pionierskich metod badań fykologicznych w oparciu o Jego programy komputerowe.
Prelekcje „zakwitowe” uruchomił dr G.A.Codd z Uniwersytetu w Dundee (UK), przedstawiając różnorodność konsekwencji zdrowotnych człowieka na skutek kontaktu z toksynami sinic. Dyskusje naukowe były ubarwione sesją terenową z prezentacjami jezior i rzek Szwajcarii Kaszubskiej, muzyką i alfabetem kaszubskim oraz rejsem statkiem na którym bardzo przydatne okazały się kubki kaszubskie ufundowane przez organizatorów.

W tym samym roku zmarł również nasz Kolega Andrzej Szyjkowski. Uczestnicząc w naszych dotychczasowych spotkaniach próbował z ramienia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej uruchomić prace związane z oceną bioindykacyjną wód płynących, szczególnie rzeki Odry.

XVII Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB (maj 1998 Łukęcin ) dedykowane było prof. Jadwidze Siemińskiej na 50-cio lecie pracy naukowej. Organizatorzy sympozjum (dr W.Kowalski i dr hab. A.Witkowski) zaproponowali sesje referatowe zawierające zagadnienia zawarte w tytule sympozjum tj. „Glony jako uniwersalne bioindykatory degradacji środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem estuarium Odry”. Uczestnicy sympozjum będą pamiętali atrakcyjny przejazd ze Szczecina przez Jezioro Szmaragdowe i torfowisko typu atlantyckiego „Wrzosiec”. Jak również koncert organowy w Kamieniu Pomorskim i wspaniały bankiet z oryginalnymi t-shirtami z nadrukiem okrzemek nazwanych odpowiednimi imieniami fykolożek i fykologów.

Następne (XVIII) spotkanie fykologów miało miejsce w roku 1999 w Kielcach i Wólce Milanowskiej . Głównymi organizatorami na terenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach była prof. T. Mrozińska i pracownicy Instytutu Geografii WSP. Uczestnicy sympozjum zapoznali się z walorami przyrodniczymi regionu świętokrzyskiego, stacją geoekologiczną Góra Malik, torfowiskiem „Białe Ługi” i Muzeum w Jędrzejowie. Dobrze przygotowane drukiem materiały do sesji terenowej p.t. „Bioróżnorodność flory glonów i sinic jako metoda oceny środowiska wodnego” pozwalają nam stale odświeżać kieleckie wspomnienia.

W 2000 roku w Tleniu odbyło się XIX Sympozjum zorganizowane przy współpracy Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy i Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W konferencji uczestniczyło około 100 fykologów. Organizatorki : dr M. Luścińska i dr M. Wiśniewska zaproponowały interesujący tytuł sesji plenarnych p.t. „Taksonomia i ekologia roślin – małżeństwo z rozsądku?”. Atrakcyjny młyn wodny i wesoło rozstrzygane wyniki konkursów w czasie uroczystej kolacji zostaną nam na długo w pamięci.

XX sympozjum Sekcji Fykologicznej odbyło się w czasie Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Poznaniu ( wrzesień 2001 UAM Poznań). Organizatorom tego spotkania (prof. L. Burchardt wraz z pracownikami Zakładu Hydrobiologii UAM) udało się mimo ogromnego tłoku zintegrować fykologów w czasie sesji referatowej, sesji terenowej obejmującej jeziora Rynny Kórnicko-Zaniemyskiej, jezioro Biskupińskie i na bankiecie.

Rok póżniej w maju 2002 XXI zjazd fykologów zorganizował dr hab. J. Matuła (Akademia Rolnicza Wrocław) w Sosnówce Górnej i Karpaczu. Wspaniały krajobraz i interesujące wycieczki terenowe były dobrze wkomponowane w owocne dla wszystkich fykologów obrady. Uroczysta kolacja z dzikiem wraz ze wspaniałym tortem była dedykowana prof. J. Siemińskiej i prof. H. Buckiej.

W roku 2003 w Olsztynie i Mierkach spotkaliśmy się po raz XXII na sympozjum poświęconym zagadnieniom p.t. „Algae and the biological state of waters – a threat or a support?”. Trudy organizacyjne przypadły dr Iwonie Łążniewskiej i aktywnie uczestniczącemu w naszych dyskusjach, dziekanowi Wydziału Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

XXIII zjazd fykologów miał miejsce we wrześniu 2004 w Toruniu i Bydgoszczy w czasie Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Organizatorzy sympozjum fykologicznego z Oddziału Bydgoskiego (dr. M. Wiśniewska, dr B. Paczuska) i Toruńskiego ( dr M. Luścińska) zapewnili nam dobre warunki integracyjne, mimo licznych w tym samym czasie obradujących sekcji PTB. W czasie spontanicznie zorganizowanej kolacji na starym mieście w Toruniu pojawiła się propozycja utworzenia oddzielnej organizacji fykologicznej, Polskiego Towarzystwa Fykologicznego. Pomysł ten był gorąco wspierany przez naszych gości zagranicznych (dr Elliota Schuberta z żoną i dr H.Marshalla).

W maju 2005 roku (XXIV zjazd fykologów) na Mierzei Wiślanej w Krynicy Morskiej po raz trzeci trudy organizacji przejął na siebie Uniwersytet Gdański z zespołem prof. M. Plińskiego. W trakcie tego spotkania szeroko dyskutowano o problemach związanych z toksycznymi zakwitami sinic i potrzebie wprowadzenia zintegrowanego monitoringu tych glonów. Wspaniała pogoda, rejs statkiem i różnorodność prezentacji środowiska przyrodniczego Mierzeji Wiślanej wraz z Trojanką Plińskiego na długo zostanie nam w pamięci.

W grudniu 2005 roku dr hab. K.Czernaś w Lublinie (AR) zorganizował jubileuszowe spotkanie poświęcone prof. Iwo Wojciechowskiemu. Swiadomość ciężkiej choroby Jubilata powodowała, że radość nasza ze spotkania z Nim była wyjątkowa i przytłumiona smutkiem. Z głębokim żalem pożegnaliśmy Iwa miesiąc póżniej.

XXV zjazd fykologów „ Glony i ich zmiany w czasie” odbył się w dniach 16-19 maja 2006 roku w Poznaniu i nad jeziorem Łagowskim położonym na Ziemi Lubuskiej. Organizacją sympozjum zajęli się również po raz trzeci pracownicy Zakładu Hydrobiologii UAM pod kierunkiem prof. L. Burchardt. W trakcie trwania konferencji przedstawiono wiele interesujących i oryginalnych wyników dotyczących m.in. badań z zakresu taksonomi, ekologii i biochemi glonów.

Rosnąca potrzeba ułatwienia rozwoju nauk fykologicznych i ciągłe zainteresowanie problematyką glonów coraz to większej rzeszy osób skłoniło zarząd do wysunięcia na walnym zgromadzeniu członków Sekcji Fykologicznej PTB propozycji utworzenia niezależnej od PTB organizacji skupiającej polskich fykologów. Większością głosów postanowiono powołać Polskie Towarzystwo Fykologiczne wraz ze Statutem i Zarządem. Funkcje przewodniczącej PTF złożono na ręce prof. L Burchardt. Dyskusja nad Statutem uruchomiła nowe pomysły organizacyjne i plany związane z integracją z międzynarodowymi towarzystwami fykologicznymi w Europie i na świecie. Członkostwo w PTF nie wyklucza przynależności do Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Na uroczystej kolacji odśpiewano z łezką w oku po raz pierwszy hymn fykologów „Kochajmy się”. Aranżacja Waldka Surosza była wspaniała. Po wyborze najoryginalniejszej spośród młodych fykolożek „Miss” i konkursie nalewkowym, całość konferencji została wspaniale skoplementowana przez prof. Jadwigę Siemińską stwierdzeniem „nowa jakość”.

XXVI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego została zorganizowana przez pracowników Katedry Ekologii Ogólnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie kierowanych przez dr hab. Krzysztofa Czernasia i odbyła się w dniach 16-20 maja 2007 roku w Lublinie-Nałęczowie. Tematem przewodnim były „glony w ocenie stanu ekologicznego wód”. Prezentacja materiałów fykologicznych przez 100 uczestników konferencji związana była z ekosystemami torfowiskowymi, innymi śródlądowymi i morskimi oraz z taksonomią i fizjologią żyjących w nich sinic i glonów eukariotycznych. Ogólnie panujący klimat ogromnej życzliwości sprawił, że młodzi adepci fykologii mieli okazję zapoznać się z nowościami i przedyskutować swoje wątpliwości, a starsi konstruowali nowe projekty badawcze. Fykolodzy polscy i zagraniczni mieli okazję uczestniczyć również w sesji poświęconej pamięci prof. Iwo Wojciechowskiego.

Program towarzyszący obradom pozwolił uczestnikom poznać najcenniejsze obiekty architektoniczne tego regionu oraz zachwycić się pięknem krajobrazów Polski Południowo-Wschodniej. Wiedza ta poszerzona o prezentację i zwiedzanie wąwozu „Korzeniowy Dół” sprawiła, że wszyscy wyjechaliśmy z przekonaniem szybkiego powrotu w te strony.

Gospodarzami i organizatorami XXVII Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Fykologicznego (Łódź-Spała, 12-15.06.2008) był Zakład Algologii i Mykologii Uniwersytetu Łódzkiego na czele z Prof. Barbarą Rakowską. Tytułem przewodnim obrad było hasło: „Renaturyzacja ekosystemów wodnych a zbiorowiska glonów”. Dyskusja poświęcona zagadnieniom renaturyzacji jest obecna zarówno w świecie nauki, jak i poza nim. A ważne jest aby nauka nie tylko opracowywała wskazania ale także miała charakter aplikacyjny. Konferencja dedykowana była Prof. Joannie Z. Kadłubowskiej, twórczyni fykologii na Uniwersytecie Łódzkim. W trakcie konferencji odbyło się Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa na którym wybrano Zarząd Towarzystwa, który będzie nami kierował przez najbliższe 3 lata. Przewodniczącą Towarzystwa została Prof. Lubomira Burchardt (UAM Poznań) a zastępcą Prof. Marcin Pliński (UG).

Ogółem wygłoszono 36 referatów i komunikatów oraz zaprezentowano 50 posterów. Konkurs na najlepszy poster młodego naukowca wygrały R. Majewska, A. Zgrundo i P. Lemke z Uniwersytetu Gdańskiego za pracę pt. „Wykorzystanie okrzemek bentycznych do oceny zanieczyszczń rzeki Wisły w jej ujściu”. Dzięki pomysłowości organizatorów oraz pomocy duchowej Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego i materialnej – firmy Precoptic Co. (sponsora nagród) odbył się konkurs fotograficzny zatytułowany: „Glony: mikro- i makroświat”. Wybór był bardzo trudny, bowiem każda z nadesłanych prac była niezwykle interesująca i piękna. I miejsce otrzymał F. Hindak (Fot. 1.), II – I. Łaźniewska a III – E. Wilk-Woźniak.

Organizatorzy zadbali także o rozwój uczestników także w sferze pozanaukowej. W Łodzi zwiedziliśmy przepiękny Pałac Poznańskich znany wszystkim z filmu A. Wajdy „Ziemia obiecana”. Obiad zjedliśmy w „Manufakturze”. W czasie wycieczki śródkonferencyjnej zwiedziliśmy bunkry poniemieckie w Konewce, gdzie pozwolono nam na wybór trudniejszej ale bardziej atrakcyjnej trasy wiodącej korytarzami zniżającymi się do wysokości 50-60 cm. Później zwiedziliśmy Spałę, która jest pięknym, pełnym uroku miejscem, pozwalającym na pełny odpoczynek lub twórczą pracę. Bankiet i ognisko zorganizowane w ciągu kolejnych wieczorów pozwoliło zrelaksować się po wyczerpujących obradach.

W tym roku (21-24 maja 2009, Szczecin – Cieszyno Drawskie) organizatorem XXVIII Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Fykologicznego był dr Wojciech Kowalski z Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz prof. dr hab. Andrzeja Witkowskiego z Zakładu Paleooceanologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytułem przewodnim obrad było hasło: „Bioróżnorodność glonów w ekosystemach obszarów prawnie chronionych”. Konferencja została zadedykowana Prof. Ryszardowi Bohr – prekursorowi myśli ekologicznej w hydrobiologii.

W konferencji uczestniczyło 96 osób w tym 14 gości zagranicznych. Łącznie zaprezentowano 32 referaty i komunikaty oraz 44 postery. Prezentacja materiałów fykologicznych wyraźnie zdominowana była przez biologiczne i fizykochemiczne metody detekcji toksyn i wtórnych metabolitów u sinic oraz różnym aspektom badań nad sinicami. W kolejnych bogato ilustrowanych wystąpieniach zaprezentowano zbiorowiska desmidii, okrzemek i bruzdnic w ujęciu ekologicznym i taksonomicznym. Dalsze prezentacje dotyczyły zagadnień pykologicznych o szerokim spektrum tematycznym oraz geograficznym.

Organizatorzy nie zapomnieli także o części terenowej. Już pierwszego dnia konferencji mieliśmy okazję zwiedzić ruiny zamku w Starym Drawsku i podziwiać panoramę z punktu widokowego w Spycznej Górze. Zachwyceni pięknem otaczających nas krajobrazów staliśmy się niepokorni podczas kolejnej wycieczki do rezerwatów: „Dolina Pięciu Jezior”, „Czarnówek” i „Torfowisko Morzysław Mały”, gdzie zbieraliśmy z dużym zapałem materiał fykologiczny i skutecznie przedłużyliśmy wycieczkę kosztem naszej kolacji.

Przyszłoroczna konferencja będzie organizowana przez ośrodek krakowski (prof. dr hab Konrad Wołowski) w Krakowie i Nidzicy. Pierwszy komunikat ukazał się już w wersji elektronicznej i jest dostępny na stronie internetowej: http://www.botany.pl/29ConPhyt/29conf.html.

Od 27 lipca 2007 roku wszyscy członkowie Polskiego Towarzystwa Fykologicznego należą do Federation of European Phycological Societies (FEPS). Polskie Towarzystwo Fykologiczne jest jednym z 7 towarzystw europejskich, które przyczyniły się do utworzenia FEPS w Oviedo (Hiszpania) w roku 2007.

Literatura cytowana:
  • Siemińska J., 1991, Podsumowanie działalności Sekcji Fykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego (1971 – 1991).W: Mirek Z. (red.) Jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Fykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Polish Botanical Studies Guidebook Seriess; No. 4, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków: 1 – 44 .

 

Fykolodzy, którzy odeszli…

 

Zmarła prof. Jaroslava Komárková

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. Profesor Jaroslavy Komárkovej,
wybitnej specjalistki w dziedzinie ekologii i taksonomii glonów słodkowodnych oraz cyjanobakterii.
Z odejściem Pani Profesor straciliśmy nie tylko znakomitego Naukowca, ale nade wszystko Wspaniałego Człowieka, zawsze oddanego Przyjaciela polskich Algologów.

Cześć Jej Pamięci!

Brać Algologiczna Polskiego Towarzystwa Fykologicznego

Zmarła prof. dr hab. Barbara Rakowska

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pani Prof. dr hab. Barbary Rakowskiej
,
znanej i cenionej, w polskim i światowym środowisku fykologicznym specjalistki zajmującej się okrzemkami. Trudno wyrazić smutek z tym związany i stratę jaką poniosło grono polskich algologów. Zawsze uśmiechnięta, z ogromnym poczuciem humoru i dobrym słowem dla każdego. Ubarwiała każde spotkanie Polskiego Towarzystwa Fykologicznego zabawnymi historiami. Taką pozostanie w naszej pamięci.
Zarząd i Członkowie Polskiego Towarzystwa Fykologicznego

Zmarła prof. dr hab. Halina Bucka

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pani Prof. dr hab. Haliny Buckiej
,
znanej i cenionej, w polskim i światowym środowisku fykologicznym specjalistki zajmującej się ekologią i taksonomią glonów. Trudno wyrazić smutek z tym związany i stratę jaką poniosło grono polskich algologów. Nasza Droga Koleżanka towarzyszyła nam wszystkim przez całe swoje życie, zawsze życzliwie doradzając, konsultując i dyskutując. Wielokrotnie recenzowała nasze artykuły,prace doktorskie, habilitacyjne, wnioski o profesurę i granty. Ciesząc się naszymi sukcesami była jednocześnie Osobą niezwykle skromną, wrażliwą i dobrą. Podziwialiśmy Jej pracowitość, życzliwość i wiarę w człowieka. Taką pozostanie w naszej pamięci. Zarząd i Członkowie Polskiego Towarzystwa Fykologicznego

Zmarł prof. dr hab. Ryszard Ligowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 3 lutego 2017 roku zmarł
prof. dr hab. Ryszard Ligowski
z Zakładu Biologii Polarnej i Oceanologii Uniwersytetu Łódzkiego,
wybitny badacz zbiorowisk okrzemek Antarktyki, Człowiek Wielkiego Serca,
wyjątkowej skromności i życzliwości.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 7 lutego (wtorek) o godz. 12.45
na Cmentarzu pod wezwaniem Św. Rocha przy ul. Zgierskiej 141 w Łodzi.

Wyrazy głębokiego współczucia składają

Fykolodzy wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

 

Przemówienie Pani Profesor Jadwigi Siemińskiej-Słupskiej,

podczas wręczenia godności Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Fykologicznego, które odbyło się 21 czerwca br. w Instytucie Botaniki PAN w Krakowie.

 

Brak możliwości komentowania.