Statut

 STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA FYKOLOGICZNEGO


§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Fykologiczne”, w dalszej części Statutu zwane jest Towarzystwem. Towarzystwo działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz.U.nr 20, poz. 104 z dnia10 kwietnia 1989 r. z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Poznań.

§3

Na mocy ustawy wymienionej w §1Towarzystwo jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§4

Towarzystwo może przystąpić do organizacji krajowych i międzynarodowych o ile cele ich działania są zbieżne z celami Towarzystwa i jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną.

§5

Towarzystwo używa pieczęci z napisem: „Polskie Towarzystwo Fykologiczne”.

§6

Celem Towarzystwa jest przyczynianie się do rozwoju nauk fykologicznych i upowszechniania wiedzy fykologicznej oraz stałego podnoszenia poziomu naukowego członków Towarzystwa i powiązania ich działalności z potrzebami ochrony przyrody, rozwoju kultury i gospodarki narodowej.

§7

Cele te Towarzystwo osiąga przez:

a. organizowanie posiedzeń naukowych, zjazdów, konferencji, wypraw naukowych,

b. wydawanie własnych czasopism naukowych, popularnonaukowych i prac zwartych,

c. propagowanie gromadzenia zbiorów glonów w postaci okazów suchych, materiałów mokrych i preparatów,

d. propagowanie prac przyczyniających się do szybszego poznania flory glonów współczesnych i kopalnych w Polsce oraz do jej zachowania,

e. inicjowanie i uczestniczenie w pracach naukowych, szkoleniowych, organizacyjnych, wydawniczych, doradczych lub o charakterze ekspertyz, które mogą służyć celom Towarzystwa,

f. utrzymywanie kontaktu z nauką światową przez współpracę z innymi towarzystwami naukowymi i instytucjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi,

g. wyróżnianie wybitnych osiągnięć naukowych i działalności w zakresie upowszechniania wiedzy fykologicznej.

§8

Cele, o których mowa w §7 Towarzystwo realizuje opierając się na działalności społecznej swoich  członków, może jednak także zatrudniać osoby do prowadzenia swoich spraw statutowych.

Do realizowania swych zadań Towarzystwo może powołać również zespoły robocze działające  w ramach Statutu Polskiego Towarzystwa Fykologicznego.

§9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a. honorowych,

b. zwyczajnych,

c. seniorów,

d. wspierających.

§10

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu osobom  fizycznym wybitnie zasłużonym na polu fykologii i nauk pokrewnych. Za wybitne zasługi dla rozwoju fykologii godność członka honorowego mogą otrzymać również fykolodzy zagraniczni.

§11

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda pełnoletnia osoba fizyczna wykazująca się dorobkiem naukowym z zakresu fykologii i nauk pokrewnych lub przyczyniająca się do upowszechniania tych nauk. Status członka zwyczajnego Towarzystwa nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek osoby wprowadzającej, która jest członkiem Towarzystwa.

§12

Członkiem seniorem Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, która wcześniej była członkiem zwyczajnym Towarzystwa przynajmniej przez 5 lat i deklarująca gotowość pomocy Towarzystwu w realizacji jego celów. Status członka seniora nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek zainteresowanego.

§13

Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca gotowość pomocy Towarzystwu w realizacji jego celów. Członek wspierający Towarzystwo, osobiście lub za pośrednictwem swego przedstawiciela, ma prawo uczestniczyć w pracach Towarzystwa. Członkowie wspierający są przyjmowani do Towarzystwa przez Zarząd na podstawie złożonych deklaracji.

§14

Wzory deklaracji członkowskich oraz tryb ich składania ustala Zarząd, który prowadzi również rejestr członków Towarzystwa. Dana osoba (podmiot) nabywa przypisane Towarzystwu prawa z datą uchwały Walnego Zgromadzenia o przyjęciu jej w poczet członków Towarzystwa.

§15

1. Członkowie zwyczajni opłacają składki roczne, których wysokość ustala Zarząd.

2. Wysokość składki rocznej członków wspierających jest ustalana w każdym przypadku z Zarządem.

3. Członkowie honorowi i członkowie seniorzy zwolnieni są od płacenia składek.

4. Studenci opłacają połowę składki rocznej ustalonej przez Zarząd.

§16

Wszyscy członkowie Towarzystwa mają prawo:

a. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa z prawem głosowania oraz zgłaszania wniosków,

b. uczestniczyć w wyborach do władz wybieralnych Towarzystwa w ramach czynnego i biernego prawa wyborczego,

c. uczestniczyć w zebraniach naukowych Towarzystwa,

d. otrzymywać wydawnictwa Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd,

e. zgłaszać propozycje, uwagi i postulaty w zakresie działalności,

f. ogłaszać swe prace w wydawnictwach Towarzystwa, jeśli spełniają one warunki Redakcji,

g. korzystać z pomocy Towarzystwa i jego władz w ramach prowadzonej przez nie działalności.

§17

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:

a. aktywnego uczestnictwa w pracach Towarzystwa,

b. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa,

c. terminowego opłacania składek członkowskich.

§18

Członkostwo w Towarzystwie ustaje wskutek:

a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Towarzystwa, przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem,

b. śmierci członka, a w przypadku członka wspierającego – wykreślenia go ze stosownego rejestru

c. podjęcia przez Zarząd Towarzystwa uchwały o pozbawieniu członkostwa. Uchwała taka może zostać podjęta jedynie w przypadku:

i. działania członka na szkodę Towarzystwa,

ii. nieprzestrzegania postanowień Statutu lub uchwał władz Towarzystwa,

iii. uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres 2 lat.

Odwołanie od uchwały o której mowa w pkt. e. członek może wnieść do Walnego Zgromadzenia Członków, składając je na ręce Zarządu Towarzystwa, w terminie dwóch tygodni od doręczenia mu tej uchwały.

§19

1. Władzami Towarzystwa są:

a. Walne Zgromadzenie Członków,

b. Zarząd Towarzystwa, Prezes Towarzystwa i Prezydium Zarządu,

Komisja Rewizyjna,

d. Sąd Koleżeński.

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa trzy lata.

3. Osoba wybrana do pełnienia funkcji prezesa lub wiceprezesa, nie może pełnić tej samej funkcji przez więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

§20

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i składa się ze wszystkich członków Towarzystwa.

Każdy członek Towarzystwa dysponuje jednym głosem na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a. uchwalanie kierunków działalności Towarzystwa,

b. uchwalanie zmian Statutu, i podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,

c. uchwalenie regulaminu działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej Towarzystwa i Sądu Koleżeńskiego,

d. rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu finansowego Towarzystwa,

e. uchwalanie rocznych preliminarzy dochodów i wydatków Towarzystwa,

f. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu,

g. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

h. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński oraz członków,

i. nadawanie godności członka honorowego,

j. ustalanie wysokości składek członków oraz terminów ich zapłaty,

k. przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i seniorów do Towarzystwa.

§22

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd zawiadamiając o tym członków na piśmie na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W zawiadomieniu podaje czas, miejsce i porządek obrad posiedzenia, zawiadomienia przekazuje członkom przesyłkami poleconymi lub drogą elektroniczną z potwierdzeniem odbioru wiadomości.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa, w sprawach dla rozstrzygnięcia których zostało zwołane. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków w terminie 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane w trybie ustalonym w pkt 2.

§23

1. Walne Zgromadzenie Członków, prawidłowo zwołane – zgodnie z postanowieniem § 22 pkt.2 Statutu – uznaje się za ważne przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa w pierwszym terminie, zaś bez względu na liczbę członków biorących w nim udział – w drugim terminie.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością oddanych głosów członków obecnych na Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Uchwały o zmianie Statutu i o likwidacji Towarzystwa zapadają większością 2/3 (dwie trzecie) głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania. Do wystąpienia z wnioskiem o podjęcie uchwały o zmianie Statutu upoważnieni są:

a. Zarząd,

b. Komisja Rewizyjna,

c. Sąd Koleżeński.

4. Wniosek, o którym mowa w pkt. 3, należy przedłożyć na piśmie Walnemu Zgromadzeniu Członków z podaniem proponowanej zmiany i jej uzasadnienia.

§24

1. Zarząd Towarzystwa składa się z 6-osobowego Prezydium Zarządu i Członków Zarządu w liczbie od sześciu do jedenastu osób.

2. Prezesa Zarządu, Prezydium Zarządu i Członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Członków.

3. Wyłączne prawo zgłaszania kandydatów na członków Prezydium Zarządu ma nowo wybrany Prezes. W skład Prezydium Zarządu wchodzą: wiceprezes, sekretarz generalny, zastępca sekretarza generalnego, skarbnik, zastępca skarbnika. Pracami Prezydium Zarządu kieruje Prezes Towarzystwa. Kandydaci na pozostałych Członków Zarządu są zgłaszani przez Walne Zgromadzenie Członków.

4. W uchwale Walnego Zgromadzenia Członków o powołaniu Zarządu Towarzystwa należy każdorazowo określić liczbę członków Zarządu.

5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i zwołuje jego posiedzenia.

6. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,

b. realizowanie celów statutowych Towarzystwa, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, zaleceń Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

c. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

d. prowadzenie ewidencji członków Towarzystwa,

e. ustalenie wzorów deklaracji członkowskich i zasad ich składania,

f. zawieranie umów o pracę z pracownikami Towarzystwa, stosownie do przepisów kodeksu pracy,

g. podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich,

h. powoływanie i rozwiązywanie komisji, placówek naukowych, zespołów problemowych itp. organów pomocniczych w realizacji celów statutowych,

i. powoływanie redaktorów i rad redakcyjnych wydawnictw Towarzystwa,

j. opracowywanie okresowych sprawozdań z merytorycznej i finansowej działalności Towarzystwa,

k. inicjowanie i rozwijanie współpracy naukowej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami oraz stowarzyszeniami o podobnych celach działania,

l. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków o nadanie godności członków honorowych,

Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równowagi w głosowaniu, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§25

1. Wybór i odwołanie członków Zarządu są tajne.

2. W przypadku rezygnacji złożonej przez Prezesa Zarządu lub jego odwołania przeprowadza się nowe wybory.

3. W razie rezygnacji z funkcji członka Zarządu lub niemożności jej sprawowania z innych przyczyn -uzupełnienia składu Zarządu dokonuje Zarząd w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Uzupełnienie składu Zarządu może dotyczyć 1/2 liczby jego członków pochodzących z wyboru. Uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków na jego najbliższym posiedzeniu.

§26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa.

2. Komisję Rewizyjną w składzie trzech członków, w tym Przewodniczącego wybiera Walne Zgromadzenie Członków.

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a. przeprowadzanie kontroli działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania Statutu,

b. występowanie do Zarządu i Walnego Zgromadzenia Członków z zaleceniami i wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.

4.  W przypadku rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej lub niemożności jej sprawowania z innych przyczyn – uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej dokonuje Komisja w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Uzupełnienie może dotyczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. Uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków na jego najbliższym posiedzeniu.

§27

1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów między członkami Towarzystwa

2. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, spośród których wybiera Przewodniczącego i jego Zastępcę.

3. Sąd Koleżeński może orzec upomnienie, naganę lub wykluczenie członka z Towarzystwa.

4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała jest ostateczna.

§28

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Dochody Towarzystwa stanowią:

a. wpłaty składek członkowskich,

b. subwencje, darowizny, zapisy i dywidendy,

c. wpływy z działalności statutowej Polskiego Towarzystwa Fykologicznego.
Towarzystwo finansuje swoją działalność na podstawie preliminarza dochodów i wydatków.

§29

W oświadczeniach woli Towarzystwa dotyczących dyspozycji majątkowych oraz w spraw związanych z występowaniem w imieniu Towarzystwa, wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub jego zastępcy (Wice Prezesa) oraz członka Zarządu – Skarbnika lub jego Zastępcy (reprezentacja łączna).

§30

Towarzystwo, z zastrzeżeniem postanowienia § 24 ust. 3 Statutu, może zostać rozwiązane Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa. Walne Zgromadzenie Członków wyznacza wówczas likwidatora.

§31

W sprawach nienormowanych postanowieniami niniejszego Statutu zastosowanie mają przepisy ustawy, przywołanej w § 1 Statutu.

Brak możliwości komentowania.