Statut

 STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA FYKOLOGICZNEGO


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Fykologiczne”, zwane w dalszej części Statutu Towarzystwem.

§2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Poznań.

§3

Towarzystwo jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§4

Towarzystwo ma prawo zakładania terenowych oddziałów na zasadach określonych w dalszej części Statutu.

§5

Towarzystwo używa pieczęci prostokątnej z napisem: ” Polskie Towarzystwo Fykologiczne” (Polish Phycological Society) -Societas Phycologicorum Poloniae” z rysunkiem.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§6

Celem Towarzystwa jest przyczynianie się do rozwoju nauk fykologicznych i upowszechniania wiedzy fykologicznej oraz stałego podnoszenia poziomu naukowego członków Towarzystwa i powiązania ich działalności z potrzebami ochrony przyrody, rozwoju kultury i gospodarki narodowej.

§7

Cele te Towarzystwo osiąga przez:

 1. organizowanie posiedzeń naukowych, zjazdów, konferencji, wypraw naukowych,
 2. wydawanie własnych czasopism naukowych, popularnonaukowych i prac zwartych,
 3. propagowanie gromadzenia zbiorów glonów w postaci okazów suchych, materiałów mokrych i preparatów,
 4. propagowanie prac przyczyniających się do szybszego poznania flory glonów współczesnych i kopalnych w Polsce oraz do jej zachowania,
 5. inicjowanie i uczestniczenie w pracach naukowych, szkoleniowych, organizacyjnych, wydawniczych, doradczych lub o charakterze ekspertyz, które mogą służyć celom Towarzystwa,
 6. utrzymywanie kontaktu z nauką światową przez współpracę z innymi towarzystwami naukowymi i instytucjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi,
 7. wyróżnianie wybitnych osiągnięć naukowych i działalności w zakresie upowszechniania wiedzy fykologicznej.

§8

Do realizowania tych zadań Towarzystwo może powołać zespoły robocze działające w ramach Statutu Polskiego Towarzystwa Fykologicznego.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. honorowych,
 2. zwyczajnych,
 3. nadzwyczajnych,
 4. wspierających.

§10

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego osobom fizycznym wybitnie zasłużonym na polu fykologii i nauk pokrewnych. Za wybitne zasługi dla rozwoju fykologii godność członka honorowego mogą otrzymać również fykolodzy zagraniczni.

§11

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda pełnoletnia osoba wykazująca się dorobkiem naukowym z zakresu fykologii i nauk pokrewnych lub przyczyniająca się do upowszechniania tych nauk. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być również fykolodzy zagraniczni.

§12

Członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna, wyrażająca gotowość współpracy w realizacji celów Towarzystwa.

§13

Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca gotowość pomocy Towarzystwu w realizacji jego celów. Członek wspierający Towarzystwo, osobiście lub za pośrednictwem swego przedstawiciela, ma prawo uczestniczyć w pracach Towarzystwa.

§14

Kandydata na członka zwyczajnego, nadzwyczajnego i wspierającego przedstawia na zebraniu Towarzystwa dwóch członków zwyczajnych lub honorowych Towarzystwa. Uchwałę o przyjęciu członka podejmuje zebranie członków regionalnych oddziałów Towarzystwa, a następnie zatwierdza Zarząd Główny lub Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

§15

Członek nadzwyczajny może zostać członkiem zwyczajnym na podstawie uchwały zebrania członków Towarzystwa, a następnie zatwierdza Zarząd Główny.

§16

 1. Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni opłacają składki roczne, których wysokość ustala Zarząd Główny.
 2. Wysokość składki rocznej członków wspierających jest ustalana w każdym przypadku z Zarządem Głównym.
 3. Członkowie honorowi i studenci studiów dziennych zwolnieni są od płacenia składek.
 4. Studenci studiów zaocznych, wieczorowych i doktoranckich opłacają połowę składki rocznej ustalonej przez Zarząd Główny.

§17

 1. 1.Wszyscy członkowie mają prawo:
  1. uczestniczyć w zebraniach naukowych Towarzystwa,
  2. otrzymywać wydawnictwa Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny,
  3. zgłaszać propozycje, uwagi i postulaty w zakresie działalności,
  4. ogłaszać swe prace w wydawnictwach Towarzystwa, jeśli spełniają one warunki Redakcji.
 2. Członkowie honorowi, zwyczajni i nadzwyczajni mają prawo:
  1. głosowania na zebraniach Towarzystwa,
  2. wybierania władz Towarzystwa.
 3. 3.Członkowie honorowi i zwyczajni mają ponadto prawo:
  1. kandydowania do władz Towarzystwa,
  2. przedstawiania kandydatów na członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających Towarzystwo oraz kandydatów na członków honorowych Zarządowi Głównemu.
  3. Członkowie nadzwyczajni mają prawo kandydowania do Zarządu Oddziału, z wyjątkiem funkcji przewodniczącego.

§18

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa,
 2. systematycznego opłacania składek członkowskich.

§19

Członkostwo ustaje wskutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału, które rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa,
 2. skreślenia przez Zarząd Oddziału za zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres 2 lat,
 3. wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, uchwał władz Towarzystwa lub działania na szkodę Towarzystwa.

Odwołanie od uchwały może być składane w ciągu 3 miesięcy do Zarządu Głównego.

 

ROZDZIAŁ IV

§20

 1. Władzami Towarzystwa są:
  1. Walne Zgromadzenie Delegatów,
  2. Prezes Towarzystwa i Zarząd Główny,
  3. Główna Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz wybieralnych trwa 3 lata.
 3. Uchwały władz Towarzystwa wszystkich szczebli, w tym także wybieralnych, podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 4. W przypadku ustąpienia członków władz wybieralnych Towarzystwa wszystkich szczebli władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków w liczbie nie większej niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Kooptacja następuje w drodze wyboru przez dany organ.
 5. Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna konstytuują się nie później niż w ciągu 10 dni po wyborach.
Walne Zgromadzenie Delegatów

§21

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa i zwoływane jest przynajmniej raz na 3 lata.
 2. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

 1. uchwalanie kierunków działalności Towarzystwa,
 2. uchwalanie zmian Statutu,
 3. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa, a w szczególności:
  1. regulaminu wyborów władz Towarzystwa,
  2. regulaminu pracy Zarządu Głównego,
  3. regulaminu pracy Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnych Oddziałów,
 4. wybór Prezesa, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 5. podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
 6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i delegatów,
 8. nadawanie godności członka honorowego,
 9. ustalanie wysokości wpisowego i składek członków oraz wytyczanie polityki finansowej Towarzystwa,
 10. rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu Głównego,
 11. przyjmowanie nowych członków Towarzystwa,
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

§23

O terminie Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz o proponowanym porządku obrad Zarząd Główny zawiadamia delegatów pisemnie co najmniej na 15 dni przed terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

§24

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane z ważnych przyczyn przez Zarząd Główny:
  1. z własnej inicjatywy Zarządu Głównego,
  2. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek co najmniej 1/3 delegatów wybranych na ostatnie Walne Zgromadzenie Delegatów.
 2. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów na 2 miesiące od daty wpłynięcia wniosku.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, a biorą w nim udział delegaci wybrani na ostatnie zwyczajne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.

§25

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą:

 1. z głosem decydującym – delegaci wybrani przez walne zebrania członków wszystkich Oddziałów w stosunku l delegat na 5 członków,
 2. z głosem doradczym – każdy członek Towarzystwa, osoby zaproszone przez Zarząd Główny.
Zarząd Główny

§26

 1. Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów, a organem wykonawczym jest Prezydium Zarządu Głównego.
 2. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes oraz 10-12 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów. W skład Zarządu Głównego wchodzą również przewodniczący Oddziałów wybrani wcześniej w bezpośrednich wyborach oraz redaktorzy naczelni wydawnictw Towarzystwa. Prezes Towarzystwa przewodniczy Zarządowi Głównemu.

§27

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. realizowanie statutowych celów Towarzystwa,
 2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 3. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów,
 4. zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
 5. decydowanie w sprawach przedstawianych przez Prezydium Zarządu Głównego i rozpatrywanie okresowych sprawozdań z jego działalności,
 6. opracowywanie programów i planów działalności oraz preliminarzy budżetowych Towarzystwa,
 7. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Delegatów,
 8. przyjmowanie i zatwierdzanie nowych członków Towarzystwa,
 9. powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie Oddziałów Towarzystwa,
 10. powoływanie i rozwiązywanie komisji, placówek naukowych, zespołów problemowych itp. organów pomocniczych w realizacji celów statutowych,
 11. powoływanie redaktorów i rad redakcyjnych wydawnictw Towarzystwa,
 12. opracowywanie okresowych sprawozdań z merytorycznej i finansowej działalności Towarzystwa,
 13. inicjowanie i rozwijanie współpracy naukowej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami oraz stowarzyszeniami o podobnych celach działania,
 14. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów wniosków o nadanie godności członków honorowych,
 15. uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

§28

Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium w składzie 7 – 12 członków, w tym: wiceprezesa, sekretarza generalnego, zastępcę sekretarza, skarbnika, zastępcę skarbnika. Pracami Prezydium kieruje Prezes Towarzystwa.

§29

Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez Prezydium w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§30

Do zakresu działania Prezydium należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów i Zarządu Głównego,
 2. kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
 3. nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności Oddziałów Towarzystwa,
 4. opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Towarzystwa.

§31

Posiedzenia Prezydium odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Główna Komisja Rewizyjna

§32

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza.

§33

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności co najmniej raz w roku kontrola działalności finansowej Towarzystwa,
 2. składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Delegatów wraz z oceną działalności i wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
 3. przedstawianie Zarządowi Głównemu propozycji zmian działalności Towarzystwa,
 4. sprawowanie nadzoru nad Komisjami Rewizyjnymi Oddziałów oraz rozpatrywanie odwołań od ich orzeczeń.

§34 Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub osoba przez niego wyznaczona uczestniczy w obradach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

 

ROZDZIAŁ V

Oddziały Towarzystwa

§ 35

 1. Oddział może być powołany uchwałą Zarządu Głównego, na wniosek co najmniej 15 członków Towarzystwa, w tym co najmniej 5 członków zwyczajnych, złożony na piśmie.
 2. Siedzibę i teren działania Oddziału określa Zarząd Główny.

§36

 1. Władzami Oddziału są:
  1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz Oddziału trwa 3 lata i winna rozpoczynać się przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów Towarzystwa.
Walne Zebranie Członków Oddziału

§37

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków należy
  1. uchwalanie programu działalności Oddziału, zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz Towarzystwa,
  2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów,
  3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4. podejmowanie uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków.

§38

 1. Walne Zebranie Członków odbywa się przynajmniej raz na 3 lata i jest zwoływane przez Zarząd.
 2. O terminie Walnego Zebrania Członków oraz o proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia pisemnie członków co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania.

§39

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane z ważnych przyczyn przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy Zarządu Oddziału,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek Zarządu Głównego,
  4. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  5. na wniosek l/3 ogólnej liczby członków Oddziału.
 2. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Zarząd Oddziału

§40

Zarząd składa się z co najmniej 4, ale nie więcej niż 9 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Zarząd konstytuuje się nie później niż w ciągu tygodnia od daty wyborów.

§41

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizowanie statutowych celów Towarzystwa,
 2. 2/ realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz uchwał i wytycznych władz Towarzystwa,
 3. 3/ opracowywanie planów działalności Oddziału i sprawozdań dla Zarządu Głównego,
 4. 4/ prowadzenie działalności finansowej w ramach upoważnień i wytycznych udzielanych przez Zarząd Główny,
 5. 5/ zwoływanie Walnych Zebrań Członków i składanie na nich sprawozdań ze swej działalności,
 6. 6/ przyjmowanie, skreślanie i przesuwanie z członka nadzwyczajnego na zwyczajnego zgodnie z postanowieniami Statutu.

§42

Zebranie Zarządu zwołuje przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§43

Materialną podstawą działalności Oddziału są składki członkowskie, fundusze przekazywane przez Zarząd Główny, a także środki pochodzące z innych źródeł.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§44

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
 2. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej uczestniczy w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola całokształtu działalności Oddziału, a w szczególności co najmniej raz w roku jego działalności finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli opłacania składek członkowskich,
  2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i propozycjami w sprawie udzielenia absolutorium i uwagami dotyczącymi kierunków działalności Oddziałów,
  3. przedstawianie Zarządowi propozycji zmian w działalności Oddziału.

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek Towarzystwa

§45

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd Główny na podstawie wytycznych Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 2. Władze Oddziałów i Sekcji są zobowiązane zarządzać majątkiem Towarzystwa zgodnie z tymi zasadami.

§46

 1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie osoby: Prezes Zarządu Głównego lub jego zastępca oraz skarbnik lub jego zastępca.
 2. Do ważności pism i dokumentów finansowych są wymagane dwa podpisy: Prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub zastępcy skarbnika.

 

ROZDZIAŁ VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§47

 1. Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Delegatów zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła komisję likwidacyjną.

Brak możliwości komentowania.